دستگاه فر پخت پیاز

دستگاه فر پخت پیاز شامل سرخ کن تمام اتوماتیک همراه با فیلر مداوم ، مبدل حرارتی ،پمپ سیرکوله ، مخزن دخیره روغن می باشد