دستگاه روغن گیر جهت گرفتن روغن از سطح سیب زمینی سرخ شده یا همان چیپس بعد از مرحله سرخ شدن مورد استفاده قرار می گیرد .